พัฒนาการของแบบจำลองระบบสุริยะ

คำอธิบาย: https://pixabay.com/static/uploads/photo/2015/06/20/14/12/button-815818_640.png

ระบบโลกเป็นศูนย์กลาง

คำอธิบาย: https://pixabay.com/static/uploads/photo/2015/06/20/14/12/button-815818_640.png

สรุป กฎของเคปเลอร์

คำอธิบาย: https://pixabay.com/static/uploads/photo/2015/06/20/14/12/button-815818_640.png

การเคลื่อนที่ของดวงจันทร์

 

หน้าที่ 1 || 2 || 3

 

การเคลื่อนที่ของดวงจันทร์

คำอธิบาย: mhtml:file://D:\DARA\กฎของนิวตัน%20-%20LESA%20ศนูยก์ารเรยีนรวู้ทิยาศาสตรโ์ลกและดาราศาสตร_์htm.mht!http://www.lesa.biz/_/rsrc/1432189961598/astronomy/cosmos/newton/moon_fall_s.jpg?height=129&width=400
การเคลื่อนที่ของดวงจันทร์

ที่มา : http://www.lesa.biz/astronomy/cosmos/newton

 

ตอนที่เคปเลอร์ค้นพบกฎการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ซึ่งได้จากผลของการสังเกตการณ์ของไทโค บราเฮ นั้น เขาไม่สามารถอธิบายว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น จวบจนอีกหนึ่งศตวรรษต่อมา นิวตันได้ใช้กฎการแปรผกผันยกกำลังสอง อธิบายเรื่องการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ ตามกฎทั้งสามข้อของเคปเลอร์ ดังนี้
■ดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นรูปวงรี โดยได้รับอิทธิพลจากระยะทางและแรงโน้มถ่วงจากดวงอาทิตย์
■ในวงโคจรรูปวงรี  ดาวเคราะห์เคลื่อนที่เร็วเมื่อเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ และเคลื่อนที่ช้าลงเมื่อห่างไกลจากดวงอาทิตย์ เนื่องจากกฎการแปรผกผันยกกำลังสอง
■ดาวเคราะห์ดวงในเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าดาวเคราะห์ดวงนอก เป็นเพราะว่าอยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์มากกว่า จึงมีแรงโน้มถ่วงระหว่างกันมากกว่า

     
  นิวตันค้นพบค่าคงที่ของแรงโน้มถ่วง (G = 6.67 x 10-11 Newton m2/kg2) โดยอธิบายว่า แอปเปิลหล่นโดยมีความเร็วไม่คงที่  แรงโน้มถ่วงทำให้แอปเปิลมีความเร่ง 9.8 เมตร/วินาที2  จากภาพ “ความเร่งของการร่วงหล่น”  แสดงให้เห็นว่า ทุกๆ ช่วงเวลา 0.1 วินาทีที่ผ่านไป แอปเปิลมีความเร็วเพิ่มขึ้น จึงเคลื่อนที่ได้ระยะทางมากขึ้น 

คำอธิบาย: mhtml:file://D:\DARA\กฎของนิวตัน%20-%20LESA%20ศนูยก์ารเรยีนรวู้ทิยาศาสตรโ์ลกและดาราศาสตร_์htm.mht!http://www.lesa.biz/_/rsrc/1305878994563/astronomy/cosmos/newton/apple_s.gif?height=298&width=320
ความเร่งของการร่วงหล่น 

ที่มา : http://www.lesa.biz/astronomy/cosmos/newton


ความเร่งคืออะไร


■ความเร็ว (Speed) หมายถึง ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปใน 1 หน่วยของเวลา (ระยะทาง/เวลา)
■ความเร่ง (Acceleration) หมายถึง ความเร็วของวัตถุที่เปลี่ยนแปลงไปใน 1 หน่วยเวลา (ระยะทาง/เวลา)/เวลา
ตัวอย่างที่ 7:  วินาทีแรก รถคันหนึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 1 เมตร/วินาที   วินาทีที่สอง
รถคันนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 5 เมตร/วินาที    เพราะฉะนั้นรถคันนี้มีความเร่ง 4 (เมตร/วินาที)/วินาที

มาถึงยุคนิวตันนี้ นักวิทยาศาสตร์หลายคนคิดว่าได้พบคำตอบของเอกภพแล้ว คือ เอกภพมีลักษณะสถิตย์นิ่งนิรันดร์ โดยมีแรงดึงดูดยึดเหนี่ยวดวงดาวต่างๆไว้ด้วยกัน แต่ก็ไม่ทุกคนที่เห็นด้วยกับนิวตันในเรื่องนี้ เพราะเกิดคำถามขึ้นมาว่า ถ้ามีแรงดึงดูดระหว่างดวงดาวแล้ว (โดยไม่มีแรงผลัก) ทำไมเอกภพในภาพรวมจึงไม่ยุบตัวเข้าหากันเนื่องจากแรงดึงดูดนั้น?

...เซอร์นิวตันตอบปัญหานี้ได้ว่า   แสดงว่าเอกภพต้องมีดวงดาวจำนวนเป็นอนันต์ ไม่มีขอบเขตจำกัด และมีความสม่ำเสมอทั่วไปทั้งหมด นี่คือเอกภพแบบนิวตัน แนวคิดนี้มีอิทธิพลต่อมายาวนานพอๆกับแนวคิดของอริสโตเติล (แม้ว่านิวตันเองจะบอกว่า แนวคิดของเขานั้นมีจุดอ่อนอยู่ คือความสม่ำเสมอนั้นต้องสม่ำเสมอจริงๆ หากมีความเบี่ยงเบนไปแม้เพียงเล็กน้อย ก็จะทำให้ระบบทั้งระบบล่มสลายลงได้) ซึ่งต่อมาก็ถูกหักล้างด้วยแนวคิดใหม่ของอัจฉริยะอีกคนหนึ่งในยุคต่อมาเช่นเดียวกัน

 

หน้าที่ 1 || 2 || 3


ผู้จัดทำ นางมาลินี ศิริจารี

Email : malinee@rajsima.ac.th