กลุ่มดาว

จุดประสงค์ สาระที่ ๗ ดาราศาสตร์และอวกาศ
มาตรฐาน ว ๗.๑ เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี และเอกภพ การปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะและผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด ว 7.1 ม.3/2 สืบค้นและอธิบายองค์ประกอบของเอกภพ กาแล็กซีและระบบสุริยะระบุตำแหน่งของกลุ่มดาวและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ จุดประสงค์ นักเรียนสามารถ
1. เข้าใจและอธิบายกลุ่มดาวที่ใช้หาทิศเหนือได้ อาทิ กลุ่มดาวจระเข้ กลุ่มดาวค้างคาวที่บอกแนวที่ใช้ไปหาทิศเหนือ ได้แก่ กลุ่มดาวายพราน
2. อธิบายการเคลื่อนที่ปรากฏของกลุ่มดาวจักรราศีในรอบปี
3. อธิบายการเคลื่อนที่ปรากฏของดาวเคราะห์และดวงอาทิตย์ผ่านกลุ่มดาวจักรราศี เมื่อมองจากโลก
4. สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับกาแล็กซีและเอกภพ

7.1 กลุ่มดาว

กิจกรรมที่7.1การออกแบบกลุ่มดาว

7.2 ดาวฤกษ์

7.3 กลุ่มดาวในฤดูต่างๆ

กิจกรรมที่7.2กลุ่มดาวในฤดูต่างๆ

 


ผู้จัดทำ
นางมาลินี ศิริจารี

Email : malinee@rajsima.ac.th