5.พัฒนาการของแบบจำลองระบบสุริยะ

มาตรฐาน ว ๗.๑ เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี และเอกภพ การปฏิสัมพันธ์ภายใน ระบบสุริยะ และผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ จิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด ว 7.1 ม.3/1 สืบค้นและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์ และดาวเคราะห์อื่นๆและผลที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม และสิ่งมีชีวิตบนโลก

จุดประสงค์การเรียนรู้ เมื่อเรียนจบหัวข้อนี้แล้ว นักเรียนสามารถ สืบค้นและอภิปรายเกี่ยวกับพัฒนาการของแบบจำลองระบบสุริยะ

 

5.1พัฒนาการของแบบจำลองระบบสุริยะ

กิจกรรมที่ 5.1พัฒนาการของแบบจำลองระบบสุริยะ

กิจกรรมที่ 5.2 สืบค้นและอภิปรายเกี่ยวกับพัฒนาการของแบบจำลองระบบสุริยะ

 


ผู้จัดทำ
นางมาลินี ศิริจารี

Email : malinee@rajsima.ac.th