4.ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ

มาตรฐาน ว ๗.๑ เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี และเอกภพ การปฏิสัมพันธ์ภายใน ระบบสุริยะ และผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ จิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด ว 7.1 ม.3/1 สืบค้นและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์ และดาวเคราะห์อื่นๆและผลที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม และสิ่งมีชีวิตบนโลก

จุดประสงค์การเรียนรู้ เมื่อเรียนจบหัวข้อนี้แล้ว นักเรียนสามารถ
1. สังเกตและอธิบายความแตกต่างระหว่างดาวเคราะห์กับดาวฤกษ์
2. สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกณฑ์จำแนกดาวเคราะห์ พร้อมทั้งยกตัวอย่าง
3. วิเคราะห์ข้อมูลและอธิบายสภาวะบนดาวเคราะห์ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต
4. สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง ฝนดาวตก อุกาบาต

 

4.1 ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ

กิจกรรม 4.1 ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ

4.2.การแบ่งประเภทดาวเคราะห์

กิจกรรม 4.2 สังเกตดาวเคราะห์

4.3ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ(เปรียบเทียบ)

กิจกรรม 4.3 ดาวเคราะห์น้อย ดาวเคราะห์แคระ ดาวหาง ฝนดาวตก อุกกาบาต

 


ผู้จัดทำ
นางมาลินี ศิริจารี

Email : malinee@rajsima.ac.th