3.ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบโลก ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์

มาตรฐาน ว ๗.๑ เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี และเอกภพ การปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะและผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด ว 7.1 ม.3/1 สืบค้นและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์ และ ดาวเคราะห์อื่นๆและผลที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม และสิ่งมีชีวิตบนโลก

จุดประสงค์ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายปรากฏการณ์การเกิดข้างขึ้นข้างแรมของดวงจันทร์หรือดิถีจันทร์ได้
2. อธิบายปรากฏการณ์น้ำขึ้น น้ำลง ประจำวัน และในแต่ละเดือน
3. สรุปความสัมพันธ์ของตำแหน่งดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ ที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง ระดับน้ำขึ้นน้ำลงบนผิวโลกได้
4. บอกประโยชน์ของน้ำขึ้นน้ำลง
5. อธิบายปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ ที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ อุปราคา
6. อธิบายได้ว่าเพราะเหตุใดจึงไม่เกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคาทุกเดือน

3.1 ข้างขึ้นข้างแรม

กิจกรรม3.1 ข้างขึ้นข้างแรม

กิจกรรม3.2 วิเคราะห์ข้อมูลข้างขึ้นข้างแรม

3.2น้ำขึ้นน้ำลง

กิจกรรม3.3 น้ำขึ้นน้ำลง

กิจกรรม3.4 ปรากฏการน้ำขึ้นน้ำลง

3.3อุปราคา

กิจกรรมที่.3.5 อุปราคาและดิถีของดวงจันทร์

 


ผู้จัดทำ
นางมาลินี ศิริจารี

Email : malinee@rajsima.ac.th