มาตรฐาน  ว  ๗.๑ เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ  กาแล็กซี  และเอกภพ  การปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ  และผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ จิตวิทยาศาสตร์  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์                                                                                                                                                                               

ตัวชี้วัด    ว 7.1 ม.3/1 สืบค้นและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์  โลก  ดวงจันทร์  และดาวเคราะห์อื่นๆและผลที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม  และสิ่งมีชีวิตบนโลก                                                                                                                 

 จุดประสงค์การเรียนรู้
เมื่อเรียนจบหัวข้อนี้แล้ว นักเรียนสามารถ
อธิบายได้ว่าการหมุนรอบตัวเองของโลกทำให้เกิดปรากฏการณ์ขึ้นตกของดวงอาทิตย์และดวงดาวทั้งหลาย กลางวัน กลางคืน และทิศ
อธิบายได้ว่าระบบสุริยะประกอบด้วยดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นศูนย์กลางที่มีบริวารโคจรอยู่โดยรอบและโลกเป็นบริวารดวงหนึ่ง

1.1 ระบบสุริยะ

1.2ปรากฏการณ์ที่เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง

กิจกรรมที่ 1.1 ระบบสุริยะ

กิจกรรม ที่ 1.2ปรากฏการณ์ที่เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง

 


ผู้จัดทำ
นางมาลินี ศิริจารี

Email : malinee@rajsima.ac.th