การใช้งาน Google Account

เมื่อนักเรียนเข้าทำกิจกรรมหรือแบบทดสอบนักเรียนจะต้องกรอก Username และ Password

โดยนักเรียนมี Username อยู่แล้วคือ rsรหัสประจำตัว 5 หลัก@rajsima.ac.th

ส่วน Password คือ Rs+รหัสประจำตัว 5 หลัก(ตัวพิมพ์ใหญ่และเครื่องหมาย+ ต้องพิมพ์นะ)

จากนั้นกรอกรหัสผ่าน

จะพบข้อความแนะนะการใช้ คลิกที่ปุ่ม ฉันยอมรับ ไปที่บัญชีของฉันต่อ

 

ก็จะสามารถเข้าทำแบบทดสอบและกิจกรรมได้ทันที

มีปัญหาในการใช้งานติดต่ิครูผู้สอนได้โดยตรง


ผู้จัดทำ
นางมาลินี ศิริจารี

Email : malinee@rajsima.ac.th